Privacybeleid

Privacystatement en cookiebeleid
Het privacystatement en het cookiebeleid van RaDe zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin u – aanvullend op dit algemene privacystatement – nadere details kunt vinden.

Privacyverklaring
RaDe vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers van onze websites en apps. We zien erop toe dat uw persoongegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. RaDe verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking
RaDe verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
Levering producten en diensten – Wanneer u diensten van RaDe afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
Contact – Wanneer u contact met ons opneemt. Contactmomenten kunnen worden gemonitord. Bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die u van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer u het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
Belangenbehartiging en (markt)onderzoek – Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze klanten te behartigen en marktonderzoek te doen.
Nieuwsbrieven en e-mailings – Wij informeren u over onze (nieuwe) producten en diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Daarbij houden wij rekening met uw voorkeuren op basis van afgenomen diensten en met uw interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps, waarvoor u toestemming heeft gegeven.
Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social mediaplatforms. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties van ons worden getoond, kunt u dat bij ons aangeven via onderstaande contactgegevens. U kunt zich hiervoor via de websites van deze platforms zelf afmelden. Het kan zo zijn dat u daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer u in een algemene doelgroep valt waarop wij onze advertentie richten.

Voor zover RaDe voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn
RaDe gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen RaDe toegang tot uw gegevens. RaDe bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

E-mail en nieuwsbrieven
Als u klant bent van RaDe wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over uw project en over de door u afgenomen diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten en – als u ons daarom heeft verzocht – nieuwsbrieven van RaDe. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of te mailen naar info@rade-bouwadvies.nl.

Uw rechten
Na een bepaalde periode wist RaDe persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

Inzage – U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
Rectificatie en aanvulling – U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
Beperking verwerking – U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van RaDe (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van RaDe om uw persoonsgegevens te verwerken.
De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan onze klantenservice (info@rade0bouwadvies.nl), onder vermelding van ‘mijn privacy’. Per post kan ook: RaDe, t.a.v. administratie, Kapelaan Ramakerstraat 10 6413 EK Heerlen. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier werkweken op uw verzoek.

Datalekken
RaDe houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring
RaDe gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Social media
Wij corresponderen graag via het web en (eigen) social mediakanalen met klanten en bezoekers van onze website over onze organisatie en diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Wij volgen daartoe het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat wij (persoons)gegevens vastleggen als wij deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met dit privacystatement verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@rade-bouwadvies.nl.

Gebruik van cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen. Dit zullen wij dan ook niet doen.

RaDe en andere websites
Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: RaDe, t.a.v. administratie, Kapelaan Ramakerstraat 10 6413 EK Heerlen.

U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met RaDe via telefoonnummer 06-21501620. Of mail via info@rade-bouwadvies.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

1 RaDe Bouwadvies VOF en RaDe Bouwconsultancy B.V., worden in dit privacystatement aangeduid als ‘RaDe’